วิศวกรไฟฟ้า

Taiping Ethanol Co.,ltd

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
Salary based on experience - .
2
ความรับผิดชอบ
เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ( transcript)
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
6.สำเนาหนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
7.อื่นๆ (ถ้ามี)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

–ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาไฟฟ้าก าลัง
-ประสบการณ์ในงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าโรงงาน,ไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ ้นไป
-ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม กว. ไฟฟ้าก าลัง
-สามารถท างานที่โรงงานสระแก้วหรือขอนแก่นได้
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 092 694 2422
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!