Mechanical Engineering

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
18,000 - 30,000
1
ความรับผิดชอบ
1. กำหนดแผน-ติดตามผลพร้อมประเมินผลการปฏิบัติ PM ของเครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ประเมินผลการซ่อมเครื่องจักร-อุปกรณ์ของพนักงานบำรุงรักษา เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุผลตามKPI
3. กำหนดมาตรการแก้ไขการซ่อมของเครื่องจักร-อุปกรณ์ เพื่อป้ องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
4. กำหนดปริมาณการสั่งซื้อ Spare Part ของเครื่องจักร-อุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
5. จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกบำรุงรักษา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 23-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ PM 0-5 ปี

เอกสารประกอบการสมัครงาน:

1. Resume
2. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน5. สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript)
6. ใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)
ติดต่อ
คุณธนาวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ : 020719000 ต่อ 1719
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!