เจ้าหน้าที่บัญชี / Automobile / Mon-Sat / MRTห้วยขวาง / 25 ปีขึ้น (S)

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd. We get permission from the Employment Department, Labor Department to be recruitment company in Thailand, so we got domestic recruitment license (จง.3) No. น. 1261 / 2554. FDI recruitment considers that Human Resource is the key for success in any position and any organization. We dedicate to offer the best service and suit candidates. We are mediator between job seeker and company by professional team and recruitment consultant who has a lot of experience in any level and any position. FDI would be a part for support your business to progress. By our potential if you would like to apply job with us or need some advice about jobs, please register via our website for free.
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. Bangkok กรุงเทพ MRT
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
16,000 - 35,000
1
ความรับผิดชอบ
1.เจ้าหน้าที่บัญชีควบคุมกำกับงานซ่อมเครื่องทั่วไป GR
รับผิดชอบปฏิบัติการงานด้านบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของงานซ่อมทั่วไป และควบคุมต้นทุนในการบริหารงานศูนย์บริกำรในส่วนซ่อมทั่วไปทั้งหมด และดำเนินการรายงานการควบคุมงานดังกล่าว เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน กระทบยอดในระบบบัญชี Express และระบบ IDS
2.เจ้าหน้าที่บัญชีควบคุมกำกับงานด้านตัวถังและซ่อมสี
รับผิดชอบปฏิบัติการงำนด้านบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของงานตัวถังและซ่อมสี และควบคุมต้นทุนในกำรบริหารงานศูนย์บริการในส่วนซ่อมสีและตัวถังทั้งหมด และดำเนินการรายงานการควบคุมงานดังกล่าว เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน กระทบยอดในระบบบัญชี Express และระบบ IDS
3.เจ้าหน้าที่บัญชีควบคุมกำกับงานค่าใช้จ่ายส่วนกลางและจ่ายSupplier
รับผิดชอบปฏิบัติการงานด้านบัญชีเกี่ยวกับด้านจ่ายทั้งหมด และควบคุมค่ำใช้จ่ายกำรลดยอดค่ำใช้จ่ายรวมทั้งการจัดทำงบประมาณประจำเดือน สรุปยอดทำรายงานค่ำใช้จ่ายประจำเดือน เป็นรายเดือน รายสัปดาห์ เพื่อเสนอผู้บริหาร เป็นรายสัปดาห์
4.เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสควบคุมกำกับกำรบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
รับผิดชอบปฏิบัติการงานด้านการบันทึกบัญชีทั้งหมดในระบบ Express ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีด้านจ่าย-ด้านรับ ทั้งหมด และทำการบันทึกบัญชีงานด้านขายทั้งหมด ตั๋วเงิน งบกำไรขาดทุนฝ่ายขาย รวมทั้งกระทบยอด GL จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภำษีขาย สรุปยอดทำรายงานค่าใช้จ่าย-รายได้ ประจำเดือน เป็นรายเดือน รายสัปดาห์ เพื่อเสนอผู้บริหาร เป็นรำยสัปดาห์ และประจำเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาด้านบัญชี
สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการขายรถยนต์
เวลาการทำงาน 08.00-17.00 จ-ส.
ติดต่อ
HR department
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!