Production Engineer

Sansiri Public Company Limited

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.คลอง 10 ปทุม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
Negotiable - .
1
ความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการงานผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน Precast ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. จัดทำแผนการผลิตประจำวันและแจกจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน โดยควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานให้ทันตามแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมและปรับปรุงการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐาน รวมไปถึงวิธีการใช้วัสดุให้เพียงพอและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
5. ตรวจสอบและรายงานสภาพความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน และควบคุมให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยของโรงงานอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
มีประสบการณ์ด้านงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 1-5 ปี
ทำงานวันหยุดได้
มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)
ติดต่อ
็HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!