เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)

Boonrawd Brewery Co., Ltd.

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 85 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.สามเสน ดุสิตธานี สำนักงานใหญ่
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
- ช่วยดำเนินการและร่วมประเมินและสอบทานการศึกษาวิเคราะห์โครงการ การประเมินระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบงาน การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงและการจัดทำโปรแกรมการตรวจสอบ(Audit Program)
- ช่วยดำเนินการและร่วมตรวจสอบภาคสนาม(Audit Fieldwork) ตามโปรแกรมการตรวจสอบ(Audit Program) และช่วยสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กำหนด
- ช่วยดำเนินการและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับจากการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
- ช่วยดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวณการทำงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยดำเนินการและร่วมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน และนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ช่วยดำเนินการและร่วมจัดทำเอกสารเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และจัดทำสรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ
- ช่วยดำเนินการและร่วมติดตามผลการตรวจสอบ(Followup)หรือติดตามการปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบของหน่วยงานรับตรวจ
- ช่วยดำเนินการและร่วมตรวจสอบนอกแผนงาน เช่น การตรวจนับทรัพย์สิน การติดตามวิเคราะห์ ข้อมูลจากระบบรายงานเป็นรายเดือน เป็นต้น
- จัดทำ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือน ในหัวข้อที่กำหนดไว้ หรือตามแผนงานตรวจสอบ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี, การเงิน, IT, MIS, AIS, STAT
- เพศหญิง/ชาย อายุ 24 ถึง 29 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีประสบการณ์ด้านInternal/External Audit, Internal Control, Risk Managementหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 0-5 ปี
- มีประสบการณ์ด้านระบบ ERP (SAP, Oracle)
- มีความรู้ด้านบัญชีหรือกระบวนการ IT เป็นอย่างดี
- ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel, PowerPoint)
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!