เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า นครสวรรค์)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.จ.นครสวรรค์
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
1.ควบคุมกฎระเบียบการเข้า-ออก และการจราจรในพื้นที่ศูนย์การะจายสินค้า
2.ควบคุมการปฏิบัติงานของ รปภ.
3.ติดตามข้อมูลอุบัติเหตุทั้งในงานและนอกงานและสรุปข้อมูลประจำเดือน
4.ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกตามระเบียบการปฏิบัติงานที่กำหนด
5.ตรวจความปลอดภัยประจำวันและติดตาม แก้ไขผลตรวจ
6.ดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
7.อบรมพนักงาน ผู้รับเหมา Supplier และผู้มาปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำงาน และพิจารณาจัดหาผู้เข้าอบรมด้านความ
ปลอดภัยตามแผนงานอบรม
8.ดูแล วางแผนและควาบคุมการฝึกซ้อมทีมฉุกเฉิน และแผนฉุกเฉิน
9.ร่วมตรวจประเมินความปลอดภัย กับหน่วยงานภายนอก และสรุปผล ติดตาม
แก้ไข
10.ดำเนินการตามแผนงานโครงสร้างการด้านความปลอดภัยที่กำหนด
11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ปริญญาตรีสาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
ทักษะการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ทักษะการรายงานและไต่สวนอุบัติเหตุ
ทักษะการตรวจความปลอดภัยและตรวจสภาพแวดล้อม
ทักษะโปรแกรม Microsoft office
ทักษะการนำเสนอ
ทักษะการจัดประชุม
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!