Process Engineer/วิศวกร IE

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
Negotiable - .
10
ความรับผิดชอบ
1.ออกแบบและพัฒนากระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
2. ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนากระบวนการโดยผ่านโครงการปรับปรุงต่างๆ
3. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา กับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง ปรับแนวคิดในการทำงานให้เกิดการทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน
4. กำกับดูแล บริหารแผนงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพือให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5.ประเมินและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถกำหนดเป็น
มาตรฐานขององค์กรได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 24-26 ปี
2. จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้าน Process Engineer / Production Engineer หรือ Process Improvement อย่างน้อย 1 ปี
4. มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการ หรือบริหารโครงการอย่างน้อย 1 ปี
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!