Data Analytic

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
10
ความรับผิดชอบ
กำกับดูแลการออกแบบโครงสร้างข้อมูล โดยคำนึงถึง performance และความสามารถในการนำไปใช้ และให้สอดคล้องกับหลักการแนวทางการออกแบบ เข้าใจความต้องการและ update model ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
ควบคุม และกำกับดูแลให้ระบบ Database มี performance และ availability อยู่ในเกณ์ที่กำหนด สนับสนุนการทำงานของ Data Modeler และ Analyst Modeler
กำกับดูแล การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล ให้มีความถูกต้องเสมอ
กำหนดแนวทางการบริหาร ชื่อ คำนิยาม ความหมาย ที่มา และการนำไปใช้ ของรายการตัวชี้วัด มุมมอง และดูแลการบังคับใช้ ให้ตรงกันทั้งองค์กรอยู่เสมอ
กำหนดแนวทาง การจัดตั้งระดับความปลอดภัยของข้อมูล และบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือ CP
บริหาร จัดลำดับงาน แบ่งงาน กำหนดแผน และให้คำแนะนำ ต่อทีมงานนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ออกแบบสมมุติฐานทางการวิเคราะห์ข้อมูล คัดเลือก ออกแบบ Model การวิเคราะห์ข้อมูล
บริหาร วางแผน จัดหา ดูแล ปรับปรุง Platform และเครื่องมือ Machine Learning การทำ Model วิทยาศาสตร์ข้อมูล
คุณสมบัติของผู้สมัคร
จบป.ตรี สาขา Computer Science, Computer Engineer, MIS, Statistic หรือจบป.ตรีด้าน MBA
มีประสบการณ์ทางด้าน IT Management อย่างน้อย 3 ปี
มีประสบการณ์ด้าน Business Intelligent System อย่างน้อย 1 ปี
มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ จัดการกับฐานข้อมูลได้ดี ออกแบบและทดสอบโปรแกรม
มีจิตใจบริการ มีมนุษยสัมพันธ์
สามารถใช้โปรแกรม Python, Click view และเขียนโปรแกรม C# ได้
ยินดีรับเด็กจบใหม่
ติดต่อ
็HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!