Merchandiser

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.CP TOWER สีลม
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
1.คัดเลือก พัฒนา สินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามสถานการณ์ และเทศกาลต่างๆ ให้สอดคล้องกับConcept และแผนงานของแผนกที่ได้วางไว้ โดยตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านยอดขาย กำไร ราคาต่อพื้นที่ ตลอดจนข้อมุลการตลาดต่างๆ
2. กำหนดวิธีการจำหน่ายสินค้า การจัดเรียงหรือการจัดทำPlanogram ให้ตรงตามDisplay Concept ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์การจัดเรียงให้มีประสิทธิภาพ และดูทันสมัยอยู่เสมอ
3. กำหนดราคาขายปลีกให้เหมาะสมกับตลาด คู่แข่ง และตาม Business Concept ตลอดจนคอยติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ราคาคู่แข่ง ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
4. นำเสนอ(Presentation) และการสื่อสาร(Communication)แนวคิดการจัดการสินค้าต่างๆแก่หน่วยงานภายใน โดยเฉพาะOperationเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้อย่างสม่ำเสมอ
5. จัดทำแผนพัฒนาสินค้าร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริษัทคู่ค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2. มีความสามารถในการใช้ Computer MS เป็นอย่างดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆ
4. วุฒิปริญญาตรี/โท สาชาการตลาด,เศษฐศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!