พนักงานควบคุมและประกันคุณภาพ

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

Bangchak Biofuel Company Limited proposes to construct and operate a biodiesel processing plant; The Company is currently seeking for highly capable personals who want to build up successful career path with the company as
สถานที่ปฏิบัติงาน
1.บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
ตามประสบการณ์ - .
1
ความรับผิดชอบ
1.1 มีหน้าที่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนทาการส่งมอบ ตรวจสอบวัตถุติบก่อนทาการรับเข้า ควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้สิ้นคที่ผลิตได้ตรงตามข้อกาหนด
ของผลิตภัณฑ์
1.2 ควบคุมคุณภาพของสินค้และวัตถุดิบ แต่ละชนิดให้เป็นไป มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระบบมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
1.3 มีหน้าทีดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ และทำตามแผนการดาเนินการสอบเทียบเครื่องมือ / อุปกรณ์ของห้องทดสอบเพื่อให้ผลที่ได้ถูกต้องแม่นยาและเป็นที่นเช็อถือได้ตาม
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
1.4 วิเคราะห์ผลทดสอบ จัดทารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสั่นค้และวัตถุติบ เก็บรักษา worksheet ของผลทดสอบและรายงานผล
1.5 ร่วมปรับปรุงฟัฒนาวิธีการทดสอบให้ทันสมัยตามความเหมาะสม ร่วมศึกษาทดลองงานวิจัยและฟัฒนาต่างๆ
1.6 เข้าร่วมฝึกอบรมและประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.7 ปฏิบัติหน้าที่แทนเมือผู้ปฏิบัติงาน (QUALITY CONTROL AND AS SURANCE STAFF) เมื่ออัตรากำลังขาต
1.8 ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปื ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาเคมี,สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์
. มีความซื้อสัตย์สุจริต
มีทักษะในการวิเคราะห์
มีความละเอียดรอบคอบ
มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความสามารถในการเรียนรู้
ㆍ มีทัศนคติ แนวคิดในเช็งบวก
ติดต่อ
HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!