Overview

Sansiri Public Company Limited

Tel : 02-201-3166

Fax :

Latest Job Positions (6)

Maintenance Engineer Manager

Salary: Negotiable

Location:สำนักงานใหญ่ พญาไท

วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน วางแผนและ...
Sansiri Public Company Limited
1 positions
2019-12-13
Production Engineer

Salary: Negotiable

Location:คลอง 10 ปทุม

1. บริหารจัดการงานผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน Precast ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ...
Sansiri Public Company Limited
1 positions
2019-12-13
Senior Organization Development Officer

Salary: Negotiable

Location:สำนักงานใหญ่ พญาไท

- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการวางระบบงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิด...
Sansiri Public Company Limited
1 positions
2019-12-13
วิศวกรประมาณราคาอาวุโส (โยธา)

Salary: Negotiable

Location:สำนักงานใหญ่ พญาไท

- ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดวัสดุเพื่อการประมาณราคา - กำหนดแบบฟอร์มของตารางรายการป...
Sansiri Public Company Limited
1 positions
2019-12-13
Assistant analyst manager (Finance)/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ (การเงิน)

Salary: Negotiable

Location:สำนักงานใหญ่ พญาไท

- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากลยุทธ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร - สรุปและวิเคราะห์การจัดทำงบประม...
Sansiri Public Company Limited
1 positions
2019-12-13