Overview

After You Public Company Limited

Tel : (0) 2318 4488 ต่อ256,

Fax :

Latest Job Positions (19)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงาน)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1.ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย โอนสินค้า 2.ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือ 3.บันทึกรายการค้าทีเกี่ยวข้องก...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-26
Graphic designer

Salary: 15,000-25,000

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

1. ออกแบบกราฟฟิค สือสิงพิมพ์ เช่น เมนูอาหาร / โปสเตอร์ / และป้ายต่างๆ / packaging 2. ถ่ายภาพ และออก...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-26
เจ้าหน้าที่บัญชี Stock

Salary: 15,000-25,000

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

ตรวจสอบและบันทึกต้นทุนมาตรฐาน 2.ตรวจสอบการบันทึกเบิกจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ ทีฝ่ายคลงั สินค้าเป็นผู้บ...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-26
Production Lead Man ( ประจำโรงงาน)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1. ควบคุม ดูแล งานในแผนกขนมปัง ให้เป็นไปตามแผนทีกำหนดในแต่ละวัน 2. ดูแลบำรุง เครืองจักรเบื้องต้น แล...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-26
เจ้าหน้าที่จัดซือ (ประจำโรงงาน)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

หาผู้ซื้อรายใหม่ 2. เจรจาต่อรองในเงื่อนไขต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ การซื้อกับ ผู้ขายรายใหม...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-26
ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)

Salary: 12,000-13,000

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1.บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นทีไลน์ผลิต 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของเครื่องจก...
After You Public Company Limited
2 positions
2019-06-26
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / Manager (ประจำสำนักงานใหญ่)

Salary: 15,000-30,000

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร - เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร Soft Ski...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-26
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเย็น (ประจำสำนักงานใหญ่)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

- ดูแลบำรุงรักษาซ่อมเครืองเย็น/ห้องเย็น/ตู้เย็น ตรวจสอบ/ MP Maintenance Chiller / Freezer - Servic...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-26
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเย็น (ประจำสำนักงานใหญ่)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

- ดูแลบำรุงรักษาซ่อมเครืองเย็น/ห้องเย็น/ตู้เย็น ตรวจสอบ/ MP Maintenance Chiller / Freezer - Servic...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-26
ผู้จัดการสาขา/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / Supervisor

Salary: ตามประสบการณ์

Location:กรุงเทพมหานคร

- การจัด การทั่ว ไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - การบริหารงานบุคคลในร้าน - การบริหารยอดขาย - ...
After You Public Company Limited
10 positions
2019-06-26
หัวหน้าห้องล้างอุปกรณ์และไลน์ผลิต (ประจำโรงงาน)

Salary: 12,000

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1.วางแผนควบคุมการดูแล การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในไลน์ผลิต และที่ไลน์ผลิต 2.ควบคุมดูแลการทำงานของห...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-25
Marketing Coordinator

Salary: 25,000-35,000

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

ประสานงานกับสื่อศูนย์การค้าเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่หรือการเปิดร้านใหม่ประสานงานกับฝ่ายภายในต่างๆที่เกี่...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-25
HR Section Manager

Salary: ตามประสบการณ์

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1.กำหนดแผนงานของแผนกบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.วางแผนและฝึกอบรบพนักงานในองค์กร ให้คำปรึก...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-25
QA/QC Section Manager

Salary: ตามประสบการณ์

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

รายละเอียดของงาน -กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษั...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-25
Sr. Brand Stylist

Salary: ตามประสบการณ์

Location:สำนักงานใหญ่ (พัฒนาการ)

- Plan and execute all digital marketing, including, SEO, email, social media and display advertisin...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-25
Factory Manager

Salary: ตามประสบการณ์

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

รายละเอียดของงาน -กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษั...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-25
หัวหน้าแผนก (Supervisor) คลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำโรงงาน)

Salary: ตามประสบการณ์

Location:นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

1.จัดการงานเกี่ยวกับ ระบบคลังสินค้าวัตถุดิบ และบรรจุภัณ ฑ์ 2.จัด การเกี่ย วกบั การเบิก-จ่ายและควบคุ...
After You Public Company Limited
1 positions
2019-06-25