Overview

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด

28 9 ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

Bangchak Biofuel Company Limited proposes to construct and operate a biodiesel processing plant;

The Company is currently seeking for highly capable personals who want to build up successful career path with the company as

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
- เงินวินัยในการปฏิบัติงาน
- ผลประโยชน์ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือค่าที่พัก
- การรักษาพยาบาลฐานะผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ครอบคลุมถึงครอบครัว
- ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- การป้องกันโรคระบาด (ฉีดวัคซีน)
- สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน
- ชุดพนักงาน

Tel : 035-276-500

Fax :

Latest Job Positions (2)

พนักงานควบคุมและประกันคุณภาพ

Salary: ตามประสบการณ์

Location:บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด

1.1 มีหน้าที่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนทาการส่งมอบ ตรวจสอบวัตถุติบก่อนทาการรับเข้า ควบคุมคุณภาพในระหว...