Skill ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในการขาย


Skill ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในการขาย พนักงานขายทุกคนย่อมมีทักษะการขายโดยพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทักษะการติดต่อสื่อสาร การโน้มน้าวจิตใจ เป็นต้น แต่การที่จะทำให้สามารถดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทต้องการได้นั้น ทักษะพื้นฐานเพียงอย่างเดียวคงไม่พอที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าได้ พนักงานขายจึงควรพัฒนาทักษะเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในอาชีพ 
5 วิธีในการเพิ่ม Skill

- เพิ่มความมั่นใจในการขายให้มากขึ้น

เมื่อถึงเวลานำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าควรมีความมั่นใจ ทั้งในการพูดด้วยถ้อยคำที่ฉะฉาน น้ำเสียงที่น่าฟัง และจังหวะในการพูดที่ไม่เร็วไม่ช้าเกินไป

 
- วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของสินค้า

วิเคราะห์ตัวสินค้าเพื่อหาจุดเด่นที่จะสามารถนำไปเสนอแก่ลูกค้าและดึงดูดลูกค้าให้สนใจในสินค้า หาจุดด้อยเพื่อนำไปปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของตัวสินค้า

 
- หาจุดขายของสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งเพื่อดึงดูดใจลูกค้า

โดยปกติสินค้าในแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว หรืออาจเหมือนกันในการลักษณะใช้งาน แต่พนักงานขายจะต้องหาจุดขายของสินค้านั้นๆที่สินค้าของตนเหนือกว่าคู่แข่งและที่คู่แข่งไม่มี เพื่อสร้างความแปลกใหม่และสามารถดึงดูดใจลูกค้าให้ซื้อสินค้ากับเรา

 
- เรียนรู้แนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า

สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อิทธิพลที่มีผลต่อการซื้อของลูกค้า สินค้าของเราตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ มีความพิเศษอย่างไร เพื่อที่จะนำเสนอขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขายสินค้าได้อย่างแน่นอน

 
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหลังการขาย

ติดตามผลหลังลูกค้าซื้อสินค้าจากเราไปเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจหรือปัญหาของตัวสินค้า เพื่อที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ขายกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและอยากใช้สินค้าของเราต่อไป


  • Share this post!