ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จํากัด

สถานที่ปฏิบัติงาน
1.Airport Link (ลาดกระบัง)
เงินเดือน
จำนวนที่รับ
30,000 - 30,000
1
ความรับผิดชอบ
บริหารและจดั การสายการผลิต
ดูแลการออกแบบและพฒั นาผลิตภณั ฑ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ 40 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 10-15 ปี
มีความรู้ความเข้าใจด้านการขึ้นรูปโลหะและการออกแบบแม่พิมพ์
มีความรู้ด้านเครื่องจักรงานโลหะ
มีความรับ ผิดชอบสูง
มีความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
ติดต่อ
็HR
เบอร์โทรศัพท์ : -
สมัครตำแหน่งนี้
แผนที่
ชื่นชอบ

  • แชร์งานนี้!